پرداخت آنلاين
فرم پرداخت آنلاين
مشتری گرامی لطفا در هنگام پرکردن فرم زير خصوصا قسمت مبلغ و نيز در حين انجام عمليات تراکنش دقت لازم را مبذول فرمائيد.
در صورت واريز مبالغ اشتباه و ِيا واريز چندباره يک مبلغ، وجه اضافی واريز شده به هيچ عنوان قابل بازگشت نخواهد بود.
پشتيبانی:

56276344 - 56276341 - 56276310 - 56276031,32 داخلی 2629 يا 2635
انتخاب سرويس:*
نام و نام‌خانوادگی:*
نام شرکت / موسسه:
موبايل:*
ايميل:*
رسيد پرداخت به اين آدرس ارسال می‌شود
مبلغ:*
ريال
بابت:*